Школа данас

Школа данас

Образовни профили за које је школа верификована

Гимназија је верификована за остваривање наставног плана и програма гимназије друштвено-језичкогприродно-математичког и смера за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Материјално-технички и просторни услови рада школе

Гимназија има своју зграду, али свој образовно–васпитни рад остварује у истој згради са ЕШ  „Ђука Динић” у Лесковцу. Просторије у којима се обавља наставни процес, ваннаставне и факултативне активности одговарају нормативу школског простора. Школа има учионице за опште намене , кабинете за физику, хемију, биологију, рачунарство и информатику и 3 паметна ИТ кабинета, библиотеку, медијатеку, фискултурну салу, кабинете за стране језике, простор за помоћно особље, једну зборницу и зубну амбуланту. Школска библиотека располаже  фондом од око 8.157 књига. Школа има и Свечану салу која служи за различите потребе.

Људски ресурси

Школа има 100 запослених које чине наставно и ненаставно особље.