Школа данас

Школа данас

Образовни профил за које је школа верификована

Гимназија је верификована за остваривање наставног плана и програма гимназије друштвено-језичког и природно-математичког смера.

Материјално-технички и просторни услови рада школе

Гимназија има своју зграду, али свој образовно–васпитни рад остварује у истој згради са ЕШ  „Ђука Динић” у Лесковцу. Просторије у којима се обавља наставни процес, ваннаставне и факултативне активности одговарају нормативу школског простора. Школа има 32 учионица опште намене , кабинете за физику, хемију, биологију , рачунарство и информатику, библиотеку, медијатеку, фискултурну салу, кабинете за стране језике, простор за помоћно особље, једну зборницу,  просторије за психолошко-педагошку службу и зубну амбуланту. Школска библиотека располаже  фондом од око 11.100 књига. Школа има и Свечану салу која служи за различите потребе ( школске приредбе, презентације факултета, предавања ученика и наставника, огледне часове).

Људски ресурс

Школа има 82 запослених од којих је 78 запослених на неодређено а 4 на одређено време. Укупан број наставника у школи је 69 а само у овој школи ради 49 професора. Од ненаставног особља у школи раде: директор, педагог, секретар, шеф рачуноводства и благајник. На одржавању и обезбеђивању школског простора запослено је 7 радника.