Ученички парламент

Ученички парламент

У школи се образује Ђачки парламент ради:

  • давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, Годишњем програму рада, Школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње
  • разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника
  • обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање
  • Парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Парламент се бира сваке школске године и има председника. Ученички парламент може да се удружи у Заједницу ученичких парламената.